Életrajz

Személyes adatok

Név:                                                  Dr. habil Varsányi Judit
Születési hely, idő:                            Budapest, 1942. december 10.
 

Végzettség, tudományos fokozat

Egyetemi habilitáció                            Széchenyi István Egyetem, 2006
Közg.tudomány kandidátusa               Magyar Tudományos Akadémia, 1995
Értékelemző-szervező szakértő          Pénzügyminisztérium, Irányító Értékelemző vizsga, 1987
Közg.egyetemi doktor                         Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, 1984
Okl.vegyészmérnök                            Veszprémi Vegyipari Egyetem, 1972
Vegyésztechnikus                               Petrik Lajos Vegyipari Technikum, 1961

Munkakörök, megbízások

2013-                Zsigmond Király Főiskola, Professzor Emerita
2011-2013        Corvinus Egyetem, felkért előadó

2010-2012        Zsigmond Király Főiskola (ZSKF), Budapest, főiskolai tanár
2010                  Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola, mb. oktató
2009– 2010       ESSCA Magyarország, vendégprofesszor
2007-2008        Általános Vállalkozási Főiskola, mb. oktató
2004-2009        Harsányi János Főiskola (HJF), Budapest: főiskolai tanár

2004-2007        Széchenyi István Egyetem, Marketing és Menedzsment tanszék, egyetemi docens
2002-2003        Széchenyi István Egyetem, Menedzsment tanszék: tanszékvezető egyetemi docens
2000–2001        Széchenyi István Főiskola, KÖF, Menedzsment tanszék: megbízott oktató
                          oktatás és választható tárgyak tematikájának kidolgozása, 2000. júliusától a tanszék vezetése
1996-tól            AGISTRA Stúdió néven bejegyzett egyéni cég
1993-1995         KFKI Számítástechnikai Rt, MBFB Rt, Budapest: megbízott tanácsadó
1992–1995         Egyéni vállalkozó, üzleti stratégiai tanácsadó
1991-1992         Economix Közgazdász Egyetemi Rt., Budapest: divízióigazgató
1986-1991         VEGYÉPSZER és PHYLAXIA, Budapest: megbízott stratégiai tanácsadó
1985-1991         Economix Közgazdász Egyetemi Rt.: külső tanácsadó
1982-1993         Országos Vezetőképző Központ: mellékfogl. illetve mb. tanácsadó–oktató
1982-1983         BVK és OngroMan Menedzserképző Kft., Kazincbarcika: megbízott tanácsadó
1979-2000         Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem: egyetemi adjunktus, majd docens
                           (Alkalmazott Gazdaságtan tanszék, korábban MKKE Ipargazdaságtan tanszék)
1977-1979         MKKE Közgazdasági Továbbképző Intézet: gazdasági tanácsadó
1970-1977         TAURUS Campingárugyár: fejlesztőmérnök
1961-1970         Palma Gumigyár/TAURUS Campingárugyár: vegyésztechnikus, technológus.

Oktatási, kutatási tevékenység

Több mint 35 éves felsőoktatási és kutatómunka vállalati tervezés, értékelemzés, cégstratégiák megalapozása, termékstratégia, tudáspiaci stratégia és marketing témakörben. Előadások, gyakorlatok vezetése, diplomakurzusok irányítása (MKKE, MKKE KTI, OVK, BKÁE, European Business School, 2000-től SZIF KÖF, 2002-től SZE JGK, 2004-től HJF, 2009-től ESSCA, 2010-től ZSKF, 2011 Corvinus Egyetem).

2011                 Budapesti Corvinus Egyetem: Csődelőrejelzés és vállalati válságkezelés MBA kurzus keretében
                         a Válságkezelés témakör tananyagának összeállítása, előadások és vizsgáztatás
2010-től           Zsigmond Király Főiskola. Vállalatgazdaságtan, Vezetés-szervezés, Szervezeti magatartás,
                         Tudásmenedzsment, Tanulástechnika tantárgyak oktatása,
                         Erasmus kurzusok vezetése Management Tools & Practice, Brand Management, Industrial Marketing és
                         Applied Strategy tantárgyakból, nemzetközi kutatás és koordináció
2010                 Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola. Marketingtervezés prezentáció és kurzusvezetés
2009-2010       ESSCA Magyarország: Brand Management és Industrial Marketing kurzusok vezetése
2008                 Általános Vállalkozási Főiskola. Üzleti tervezés kurzusok tananyaga, esetjátékok és kurzusvezetés
2004-től           Harsányi János Főiskola: Menedzsment, vezetés-szervezés, vállalatgazdaságtan és
                         stratégiai tantárgyak oktatása.
                         Új tantárgyak kidolgozása KKV-k stratégiája és tevékenységmenedzsment témakörben.
                         Szakszemináriumi kurzusok vezetése.
2000–2007       Széchenyi István Egyetem, Menedzsment tanszék: tanszékvezetés. Menedzsment, vállalatgazdaságtan,
                         stratégiai menedzsment témakutatás, tananyagok és prezentációk összeállítása.
                         Angol nyelvű tantárgyak tematikáinak, tananyagainak elkészítése, prezentációk.
                         Hazai és külföldi egyetemi és konferencia-előadások Innovációs és tudásmenedzsment,
                         Értékelemzés-értéktervezés kurzusok anyagának összeállítása, kurzusvezetés
                         JGK Multidiszciplináris Társadalomtudományi Doktori Iskola, Győr: alapító tagság,
                         PhD hallgatók kutatási témavezetése,
                         Vállalati válságmenedzsment kurzus anyagának összeállítása és kurzusvezetés.
1999-2000       Stratégiai menedzsment c. távoktatási tankönyv írása (SZÁMALK, megjelent 2000-ben);
                         konferencia-előadások cégstratégia és értékelemzés témájában.
                         Szakcikkek fordítása, lektorálása a HarvardBusinessManager folyóiratnak.
1999-2000       Empirikus kutatás a tulajdonosi vagyonkezelés stratégiai kérdéseiről,
                         konferencia-előadások és összefoglaló tanulmányok, ÁPVRT-Economix, Budapest
1999-2000       Témakutatás Applied Strategy témakörben, tárgyfejlesztéshez (BKÁE, SZIF)
1996-1998l       Cégstratégia, termékstratégia témakutatások. Fejezet a „Sokszínűség a cégstratégiában” c.
                         szöveggyűjteményben (AULA Kiadó, Budapest, 1998),
                         FEFA kutatási program cégstratégiák megalapozása témakörben,
                         „Cégstratégiák megalapozása” c. szakkönyv Virág Miklós szerzőtárssal (Műszaki Könyvkiadó, 1998)
                         Törőcsik Mária-Varsányi Judit: Termékstratégia emocionális és racionális közelítésben
                         (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1998.)
1998-2004       Stratégiai, üzleti tervezési esetjátékok felsőoktatáshoz, menedzserképzéshez.
                         Agistra stratégiamodell és módszertani útmutató üzleti stratégiai tervezéshez
1998-1999       Témakutatás pályázati készségfejlesztés és fundraising témakörben, az Europrofessional Foundation
                         támogatásával. Tenderkészség fejlesztése tréninganyag kidolgozása Mikus István szerzőtárssal
1995-1998       Közreműködés agrárszakoktatási, távoktatási kiadványok, prezentációk készítésében és szerkesztésében,
                         BKE kari stratégiák és a BKE évkönyvének szerkesztésében.
                         Témakutatások (FEFA), szakkönyvek lektorálása és szerkesztése. (BKE Vezetőképző Intézet,
                         Kossuth Könyvkiadó, JPTE, Pécs)
1993-1995       Tudáspiaci stratégiák: a menedzserképzés sikertényezői. Témakutatás és kandidátusi értekezés.
                         (Megjelent: Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1998.)
1977-1995       A vállalati statégia elméleti, módszertani és alkalmazástechnikai kérdései;
                         az értékelemzés és feltételrendszere; a vállalati tervezés kutatása.

Publikációk száma 1978-2011 között

 • 11 önálló, 3 szerzőtársi tankönyv, 9 könyvfejezet magyar nyelven, 41 szakcikk, kutatási tanulmány
 • 2 értekezés, 1 habilitációs kötet, és a tézisek
 • 17 magyar és 12 idegen nyelvű konferencia-előadás kiadvánnyal
 • 42 magyar és 7 idegen nyelvű konferencia-előadás kiadvány nélkül
 • Több mint 200 szaktanulmány, ebből 14 idegen nyelven
 • 9 szekcióvezetés vagy tagság konferencián, 12 PhD-bírálóbizottsági elnökség vagy tagság
 • Mintegy 200 oktatási esetjáték és prezentáció, részben magyar-angol tükörfordításban
 • 50 mű alkotószerkesztése, lektorálása vagy bírálata, ebből 5 mű idegen nyelven

Az elmúlt öt év publikációi

 • 6 önálló tankönyv, jegyzet, 1 habilitációs kötet, 5 szakcikk, kutatási tanulmány
 • 9 magyar, 5 idegen nyelvű konferencia-előadás kiadvánnyal,
 • 6 magyar és 2 idegen nyelvű konferencia-előadás kiadvány nélkül
 • Szekcióvezetés konferenciákon, PhD értekezések opponálása, tagság védési bizottságokban

Az eddigi tudományos életmű szempontjából legfontosabb publikációk felsorolása

 • Üzleti stratégia – üzleti tervezés, Varsányi Judit, Nemzeti Tankönyvkiadó, 3. kiadás, Budapest, 2009.
 • Társadalmi felelősség a 100 kistigris e-arculatában, Varsányi Judit, kutatási résztanulmány az „Emberi jogok és a gazdaság” című MEH-MTA VI. 13. sz. társadalomtudományi kutatási projekthez.Témavezető: Bernek Ágnes. Harsányi János Főiskola, Budapest, 2009. május.
 • A társadalmi felelősség súlya és szerepe a cégstratégiában, Varsányi Judit, Az új világrend és az emberi jogok – a globalizáció komplex hatásai c. tudományos konferencia, Harsányi János Tudományos Emléknap, MEH–MTA–HJF, Budapest, 2009. április 23.
 • Főiskolai hallgatók cégválasztása marketingre fókuszált esetjátékok keretében, Varsányi Judit, „Az interdiszciplinaritás megjelenése a marketingoktatásban és kutatásban” c. 14. MOK-konferencia, Budapesti Corvinus Egyetem, 2008. augusztus 28-29.
 • Marketing Research, Serving for a Growing Consumption of Organic Foods in Hungary,
  Hofer–Varsányi–Józsa, 3rd Annual South-East European Doctoral Student Conference, Thessaloniki, Greece, 2008.
 • Zöldmarketing az élelmiszeripar szolgálatában, Józsa László–Varsányi Judit–Hofer Mária, Marketing & Menedzsment, XLI. évfolyam, 2007/6. szám, 24-33. o.
 • Cégmenedzsment – cégvezetés, Varsányi Judit, egyetemi jegyzet. Universitas-Győr KHT, 2007.
 • A Survey Among College Students, Looking Forward Management Excellence, Varsányi, J., International MEB Conference on Management, Enterprise and Benchmarking, Budapest Tech, 2006. június 12.
 • Menedzsment, vezetés, motiváció, Varsányi Judit, COEDU elektronikus jegyzet, SZE, Győr, 2006.
 • Guidelines of Proposal Writing and Project Descriptions, Mikus, I. D.–Varsányi, J., elektronikus konferencia-előadás, CD kiadv., 2nd CISSE E-Conference, Bridgeport, USA, 2006. december 10.
 • Vállalati menedzsment, Varsányi Judit, egyetemi jegyzet, HEFOP–SZE, Győr, 2006.
 • Vállalati menedzsment tanári kézikönyv távoktatáshoz, Varsányi Judit, HEFOP–SZE, Győr, 2006.
 • Értékalapú stratégiák. A pénzügyi teljesítmény értékvezérelt menedzsmentje, Becker Pál–Turner Anna–Varsányi Judit–Virág Miklós, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2005.
 • Fundraising Strategy & Technics at Local Governments, Varsányi, J., SEF 2000 Central European Initiative (CEI) Summit Economic Forum, Budapest, 2000. november. 25. Kiadvány: Central Europe Initiative, Trieste, Spring 2001
 • Tudáspiaci stratégiák – a menedzserképzés sikertényezői, Varsányi Judit, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1998.
 • Termékstratégia emocionális és racionális közelítésben, Törőcsik Mária–Varsányi Judit, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1998.
 • Cégstratégiák piaci, pénzügyi megalapozása, Varsányi Judit – Virág Miklós, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1997.

Nyelvtudás

Angol:              C-típusú középfokú gazdasági állami nyelvvizsga (2006), 35 év szakfordítás,
                        10 éves felsőoktatási gyakorlat angol nyelven
Német:             műszaki ismerettel bővített középfokú nyelvvizsga (1974), 40 év szakfordítás
Orosz:              műszaki ismerettel bővített középfokú nyelvvizsga (1973), 25 év szakfordítás
Francia             Szakirodalom önálló olvasása

Számítástechnikai ismeretek, alkalmazások

 • Az Office 97 professzionális alkalmazása: Word szövegszerkesztés, Excel táblázatkezelés, Access alkalmazás, PPT ábrák és animált oktatási prezentációk
 • 15 éves kiadványszerkesztési gyakorlat Windows/Office összes alkalmazásával, kiadói szinten
 • Paperport, Recognita és más grafikus és szöveges alkalmazások professzionális használata
 • Elektronikus levelezés
 • Honlapszerkesztés Drupal-7 alkalmazással.

Kitüntetések és díjak 1974–2009 között:

 • Pedagógus Szolgálati Emlékérem, Oktatási és Kulturális Minisztérium, 2007.
 • Oklevél témavezetői tevékenységért,  OTDK Konferencia, Szolnoki Főiskola, 2006.
 • 25 éves közalkalmazotti jubileumi jutalom, Széchenyi István Egyetem, 2002
 • Év Szakkönyve” díj a Varsányi-Virág: Cégstratégiák piaci, pénzügyi megalapozása c. könyvért. Műszaki Könyviadó, 1998– SEED Alapítvány – EKOTÉKA
 • Értékelemzési tanulmányírási-verseny II. díja (társszerzővel) OMFB, 1977
 • Értékelemző teammunka országos I. díja, OMFB, 1977
 • Kiváló Dolgozó kitüntetés, Taurus, 1974

Tudományos-szakmai közéleti tevékenység

2003-tól                          SZVT Regionális Bizottsága                             albizottsági tagság
2000-től                          Magyar Akadémiai Klub                                   klubtagság
1999-től                          Magyar Értékelemzők Társasága                     tagság
1997-től                          Magyar Közgazdasági Társaság                       tagság
1997-2001                      Nitrokémia 2000. Részvénytársaság                igazgatósági tagság
1995-től                          MTA Marketing Bizottsága                               köztestületi tagság
1995-1997                      Magyar Minőség Társaság                                pártoló tagság
1993-1996                      Nitrokémia Részvénytársaság                          felügyelőbizottsági tagság

Nemzetközi kapcsolatok

 • ESC, Groupe Sup de Co, La Rochelle, France, Benoit Cherré PhD, tanszékvez. prof., 2011
 • Escola Superior de Educação de Portalegre, Portugal, Luis Ceia PhD, professzor, 2011
 • Anadolu University, Department PR and Ads, Turkey, Mehmet Sinan Ergüven PhD, prof., 2011
 • ESSCA Hungary: Dr. Michael Andrew Gray igazgató, Budapest, 2009.
 • UN Economic Commission for Europe, Genf: Antal Szabo, Regional Adviser on Entrepreneurship & Small and Medium Sized Enterprises, 1998-2009.
 • ATLANTIS Research Organisation S.A., Unit of Science and Technology Policy Studies, Thessaloniki, Greece. Psarra Foteini, researcher, 2004–2009
 • TEI of Larissa, Greece, Prof. Pandelis Ipsilandis, Department of Project Management. consultations on Value Analysis applications in project management, at International Congress on Project Management, Budapest, 2004–2009
 • Florida Centre de Formació, C.V., Valencia, Spain. Inmaculada Mora, Responsible for International Relations, 2007
 • TIMAN S. R. O., Bratislava, Czech Republic. Peter Neuhybel project manager, 2006-2007
 • MERIG Multidisciplinary European Research Institute Graz, Austria. Mag. Brigitte Zörweg & Mag. Johann Laister, Dipl. Ing. Alfred Eklaude, 2006-2007
 • Université de Bourgogne, Institut Universitaire de Technol. de Dijon, Marketing Deptm., Auxerre, Franciaország: Prof. Pierre Deplanche egyetemi docens, Erasmus csereprogram, 2001-2007.
 • National Technical University of Athens, Department of Construction Engineering & Management, Faculty of Civil Engineering, Greece. John -Paris Pantouvakis, M.Eng., M.Sc., Ph.D. Assistant Professor of Construction Management. consultations on Value Analysis applications in project management, at International Congress on Project Management, Budapest, 2004.
 • Indiana University, Kelley School of Business, USA, Prof. Marjorie A. Lyles, Professor of International Strategic Management, 2000-2007
 • University of Haag, Hollandia. J.J. Svanink professor of Management, 2003-2005
 • Fachhochschule Coburg, Németország. Prof. Dr. Roland Hertrich dékán, Prof. Dr. Petra Gruener dékánhelyettes, 2003.
 • IALIC International Association of Languages and Intercultural Communication. Prof. Dr. Alison Phipps alelnök, 2003.
 • Johannes Kepler University, Linz, Austria: Prof. Dr. Evelyne Glaser egyet. docens, 2003.
 • Laurea Polytechnics, Hyvenkää, Finnország: Prof. Vesa Parkkonnen tanszékvezető. Erasmus oktatói csereprogram, 2002.
 • Central European Initiative (CEI): konferencia-előadás, publikáció, szakmai levelezés:
  Lara Tassan Zanin program-koordinátor, 2001-2002.
 • Journal of Strategic Change, Skócia: publikációs közreműködés, szakmai levelezés:   
  Prof. David Hussey főszerkesztő, 1999, és Prof. Beaver főszerkesztő, 2000.
 • Stockholm School of Economics in Saint Petersburg: Jan Eklöf rektor, Margarita Adaeva, PR igazgató, 1999.
 • Stanford University, Civil and Environment Engineering, Terman Engineering Center, Eva Orwin, 1996-2004.

Budapest, 2013. március 10.